Stadgar

Stadgar för Bjäre Släktring
Fastställda vid årsmöte den 14 mars 2011

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Bjäre Släktring.

§ 2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Båstads kommun.

§ 3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen samarbetar med Sveriges Släktforskarförbund, Skånes Genealogiska Förbund och med övriga regionala föreningar samt med andra organisationer som har beröring med släkt- och hembygdsforskning.

§ 4 Syfte
Föreningens syfte är att främja släkt- och hembygdsforskningen och därtill närliggande intressen.

§ 5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen består av minst fem och högst 9 ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet på högst två år. Valbar är medlem i föreningen.

Styrelseordförande väljs av årsmötet för 1 år. Styrelsen utser inom sig andra funktionärer såsom kassör och sekreterare samt andra av styrelsen beslutade funktioner.

Styrelsen skall ansvara för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och löpande verksamhet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen tillträder direkt efter valet.

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter.

1(3)

§ 9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte minst en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. Revisor väljs på två år.

§ 10 Valberedning
För att ta fram förslag på valbara personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen. Vid avsaknad av valberedning bör styrelsen lägga fram förslag på valbara personer.

§ 11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas tidigast 1 februari dock senast den 31 mars varje år. Kallelse skall utfärdas till medlemmarna senast två veckor före årsmötet, på föreningens hemsida och lokalpressen dock tidigast fyra veckor före årsmötet. Medlem som önskar anmäla ärende till årsmöte skall anmäla detta senast den 1 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av föreningens ekonomi
8. Föredragning revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Årets verksamhetsplan
11. Årets års budget och fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
12. Val av ordförande
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av dessa.
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
17. Mötets avslutande

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas om styrelsen eller revisor finner skäl till det eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det. Vid giltigt krav på extra årsmöte skall styrelsen sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

2(3)

§ 14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje medlem med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal avgörs den uppfattning ordföranden företräder.

§ 16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte och måste framgå av kallelsen.
För ändring av stadgarna måste man ta beslut på två på varandra följande årsmöte, ordinarie eller extra årsmöte. På första stämman med enkel majoritet. På den andra stämman, måste minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna rösta för beslutet. Beslutet träder i kraft efter protokollsjustering.

§ 17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ordinarie eller extra årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Ovanstående stadgar har antagits vid Bjäre Släktrings årsmöte den 14 mars 2011