Rebbelberga

Rebbelberga kyrka

Rebbelberga är den sydligaste av de socknar som ingår i Bjäre härad. Rebbelberga var under många år annexförsamling till Barkåkra.

Comissions-landtmästare Johan Lorents Gillberg, som gav ut en beskrivning över Christianstads län år 1767, skriver om ”Rebelberga Sokn och By” att den har ”Sandig och skarp åker, godt höbol men ey mera.Gillberg fortsätter: ”Rebelberga Crono Säteri är ett Ryttmästarboställe och förutom detta har soknen 35 st hemmansbrukare. Detta säteri har en Caracktairsbygnad af kors-wärcke med lerwäggar, en wåning hög samt en annan bygnad äfwen af korswärcke med lerwäggar. Ladugården består af 3:ne på lika sätt uppförda bygnader. Trägården söder om Caracktairs huset är indelt i 4:ra qwarter försedde med bäckar och fruktbärande trä. Gården äger samfält med Rebelberga By 25 tunnors sandigt och skarpt utsäde. En beswärlig och aflägsen höbärgning till 130 lass, fiske i åhn Röhn, ingen skog eller torfjord och ett gatehus.”

Ungefär 100 år senare, skriver C M Rosenberg i sitt geografiska lexikon: ” … Detta lilla jemna och fruktbara område består af byn Rebbelberga , med qvarn tax. 9,000 kr. och indr. militiebostället Rebbelberga kungsgård om 1 mtl….”.

Idag är socknen helt sammanväxt med Ängelholm och mycket av åkermarken har förvandlats till bebyggda tomter.